W związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rach-Lex Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Kościuszki 13/208

II. Cele i podstawy przetwarzania

W celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, udzielania informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytania, przekazywania informacji niezbędnych w zakresie podejmowanej współpracy, w celach marketingowych i handlowych, oraz w celach statystycznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. B, lit. C, lit. F Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L

119, s. 1).

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych mogą być nasi partnerzy biznesowi (np. firmy wykonujące dla nas usługi IT, agencje marketingowe, firma świadcząca dla nas usługę prawną, i instytucje upoważnione z mocy prawa). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

IV. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/EU/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych transakcji.

VI. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych, które zostały dostarczone, jeżeli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz prawo żądania, by w/w dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi o ile środki techniczne na to pozwalają;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i podjęcia współpracy.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami mailowo: biuro@rachlex.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować.